Basses

Under $5000

OTV Model 100 

OTV Model 150 Hybrid

OTV Model 200 Carved 


Over $5000

OTV Model 300

Horatio Carrara

OTV Model 400